Wstęp:

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Kolorowy Widelec sp. z. o. o ( zwanym dalej Usługodawcą), drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin zawiera też zasady dotyczące przetwarzania i zabezpieczenia danych zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem MSWiA z dnia 3 czerwca 1998 r. „W sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych”

Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszymi dokumentem i warunkami zawartymi w Regulaminie

§ 1 Definicje

Usługodawca – Kolorowy Widelec sp. z. o. o z siedzibą w Warszawie ul. Zadumana 1a/122 , 02-206 Warszawa

Usługobiorca – wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę zwana też w niniejszym regulaminie Klientem.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej

Administrator Danych : organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca samodzielnie o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe : wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Newsletter - oznacza zbiór informacji przesyłanych przez Usługodawcę na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, z określoną częstotliwością, zawierający treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe Usługodawcy lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez Usługodawcę lub/i inne osoby, w szczególności informacje dotyczące usług oferowanych w Serwisie prowadzonym przez Usługodawcę.

Osoby trzecie - osoby inne niż Usługodawca i Usługobiorca;

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztą elektroniczną.

Serwis www.kolorowywidelec.pl– prowadzona przez Usługodawcę strona internetowa, dostępna pod domeną internetową www.kolorowywidelec.pl

Regulamin – niniejszy Regulamin opublikowany pod adresem www.kolorowywidelec.pl

Administrator - osoba zarządzająca stroną. Oprócz posiadania uprawnień Użytkownika, administrator może usuwać komentarze, usuwać z postów i indywidualnych pól użytkowników treści niezgodne z regulaminem, poprawiać błędy, redagować wpisy, a także usuwać konta Użytkowników działających niezgodnie z regulaminem.

 

§Wykaz i opis usług 

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych przez Serwis Kolorowywidelec.pl świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, stanowiących w szczególności:
 1. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Kolorowy Widelec sp. z. o. o
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę mogą być płatne lub bezpłatne. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian rodzaju, formy, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług, jak również możliwość stosowania różnych cen w wybranych przez siebie okresach.

§Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane są:
 1. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w niniejszym paragrafie, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

§Warunki korzystania z Serwisu

 1. Przeglądanie witryn Serwisu nie wymaga rejestracji.
 2. Informacje o Usługach podane w Serwisie, w szczególności ich opis, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego ( U. 1964 nr 16 poz. 93).
 3. Rejestracji na wykłady oferowane przez Serwis może dokonać tylko osoba pełnoletnia.
 4. Usługobiorca oświadcza, że:
 5. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania od chwili jego akceptacji.
 6. nie będzie korzystał z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 7. zobowiązuje się do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i prawa osób trzecich, treści pornograficznych itp.

 

 1. Usługodawca w ramach funkcjonowania Serwisu udostępnia nieodpłatnie Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Usługobiorcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu kolorowywidelec.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. Usługodawca może również zablokować korzystanie przez Usługobiorcę z Usług Serwisu, przy wykorzystaniu, których Usługobiorca upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin, pomimo uprzedniego wezwania do zaniechania naruszeń.
 4. Usługobiorca może korzystać z Newslettera bez założenia i korzystania z konta w Serwisie.
 5. Usługobiorca zamawia i rezygnuje z otrzymywania Newslettera za pomocą odpowiednich narzędzi internetowych dostępnych w Serwisie.
 6. Korzystanie z Newslettera, jest bezpłatne.
 7. Newsletter zawiera treści tematycznie związane z Serwisem, którego dotyczy, a ponadto może zawierać treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe Usługodawcy oferowanych przez Usługodawcę lub/i inne podmioty.
 8. Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustaloną przez Usługodawcę.
 9. Treści Newslettera podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newsletterów w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią.
 10. Usługi świadczone przez Usługodawcę przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Usługobiorców i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 11. Usługodawca dopuszcza się czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych usług świadczonych odpłatnie, w tym także zaprzestania świadczenia usług nieodpłatnych.
 12. Usługodawca zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Użytkownik korzysta z usług Serwisu, nie obciążają Usługodawcy.
 13. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Serwisu www.kolorowywidelec.pl wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

§Wykłady

 1. W celu zarezerwowania miejsca na wykładach organizowanych przez Usługodawcę należy wejść na stronę internetową kolorowywidelec.pl (zakładka wykłady) dokonać wyboru rodzaju i terminu wykładów podejmując kolejne działania w oparciu o wyświetlane Usługobiorcy komunikaty oraz informacje dostępne na stronie, a w szczególności:

 

 1. Wysłanie przez Usługobiorcę Zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail, o której mowa poniżej, oraz opłaceniu Usługi.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Usługobiorca otrzymuje wiadomość e-mail jako potwierdzenie złożonej rezerwacji miejsca zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, o których mowa w pkt.3 Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania wykładów z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Usługobiorcę o przyczynie odwołania wykładów i niezwłocznie zwrócić wpłacone pieniądze.

 

§Cena

 1. Wszystkie ceny podane na stronie Serwisu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Wszystkie podane na naszej stronie ceny są ostateczne i nie podlegają negocjacji.
 3. Cena podana przy każdej Usłudze jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługobiorcę zamówienia
 4. Promocje będę realizowane na podstawie odrębnych regulaminów Promocji określających warunki i zasady realizacji promocji.
 5. Na każdą sprzedawaną przez Serwis usługę wystawiamy fakturę VAT według danych podanych w zamówieniu. Datą faktury (sprzedaży) jest data uruchomienia Usługi.

 

§Sposoby płatności

 1. Usługobiorca może wybrać następujące formy płatności za zamówione Usługi z dostawą na terytorium Polski:

 

§Materiały udostępnione w Serwisie

 1. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług Serwisu oraz wygląd i treść Serwisu stanowią własność Usługodawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 2. Wszelkie informacje medyczne lub zdrowotne zamieszczane w Serwisie pochodzą wyłącznie od wyspecjalizowanych i wykwalifikowanych profesjonalistów medycznych, z wyjątkiem informacji określonych wyraźnie, jako pochodzące od osoby bądź instytucji bez uprawnień/kwalifikacji medycznych. Serwis może być traktowany jedynie jako poradnik dla Usługobiorców i jedynie jako taki został stworzony.

 

§Reklamacje

Reklamacje należy zgłaszać wysyłając email na adres reklamacje @kolorowywidelec.pl z informacją w tytule wiadomości „Reklamacja” lub listownie na adres:

KOLOROWY WIDELEC Sp. z o.o.

 1. Zadumana 1a/122

02-206 Warszawa

 1. W zgłoszeniu reklamacji należy wpisać:
 1. W ciągu 14 dni od otrzymania informacji o reklamacji poinformujemy Państwa mailowo o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 2. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Państwu szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji.
 3. Reklamacje nie posiadające danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie podlegają rozpatrzeniu z przyczyn formalnych.

§10 Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Kolorowy Widelec sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie ul. Zadumana 1a/122 , 02-206 Warszawa
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. 1997 nr 133 poz. 883 wraz z późn. Zm.) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówień na Usługi składane w Serwisie, w celu wysyłki newslettera, w celach marketingowych, w celu dostarczenia Usługi , w celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji, w celu archiwizacji. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania informacji o naszym Serwisie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem). Dane osobowe Usługobiorców mogą być przekazywane min. uprawnionym organom wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub współorganizatorom wykładów. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich modyfikacji, poprawiania i usunięcia danych w tym celu prosimy o przesłanie informacji na adres Administratora Danych z dopiskiem „Dane Osobowe” lub o kontakt z Obsługą Serwisu.
 2. Usługobiorca oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Usługobiorcy.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu usługami, Usługodawca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 4. Usługodawca spełnia wymagania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr. 101 poz. 926 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, Dz. U. 2004 Nr 100 poz. 1024). Więcej informacji znajdziecie Państwo w naszej Polityce Prywatności.

 

§11 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub czynności związane z modyfikacją Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozbudowy lub zmiany oprogramowania przeznaczonego do korzystania z usług określonych w Regulaminie, bez uprzedniego informowania o tym Usługobiorców. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej lub układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia usług określonych w Regulaminie, bez uprzedniego informowania o tym Usługobiorców.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 4. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Usługobiorcy.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Usługobiorcę.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę. Zamówienia złożone przez Usługobiorców przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 7. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Usługobiorcę, a w szczególności polegającego na podaniu przez Usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.08.2015 r.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...